Privacy verklaring

                                                PRIVACYVERKLARING DRIESSENS GROEP

1.       Inleiding

In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Kort samengevat komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

a.      Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeen gekomen, dan wel wettelijk verplicht zijn
b.     Niet met anderen zullen delen, tenzij strikt noodzakelijk
c.      Zorgvuldig beveiligen

2.       Identiteit verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

De Driessens groep bestaat uit Driessens Group B.V., Driessens Materiaal B.V., Driessens Hout B.V., Driessens Kunststof B.V., Driessens Aluminium B.V., Driessens Bouwtimmerwerk B.V., Driessens B.V., Driessens Heel Beheer B.V., Driessens Investments B.V.  met vestigingen in Panheel en Gemert. Deze bedrijven verwerken (mogelijk) uw persoonsgegevens.

3.       Wat zijn persoonsgegevens

Dit zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, rekeningnummer. Soms anonimiseren of laten wij uw persoonsgegevens anonimiseren zodat u niet meer herleidbaar bent. 

4.       Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hadden, hebben of krijgen. U moet dan denken aan:

- Klanten en hun medewerkers of mogelijk hun relaties (bijv. huurders van woningen)
- Personen die interesse hebben in ons bedrijf of onze producten en diensten of vacatures
- Leveranciers van materiaal, materieel en diensten en hun medewerkers of mogelijk hun relaties (bijv. hun dochter-, zuster-    of moederbedrijf)
- Website bezoekers 

5.       Op welke grondslagen en met welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens

Uitvoering van een overeenkomst:

- Klanten en hun medewerkers of mogelijk hun relaties (bijv. huurders van woningen):

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een offerte of opdrachtbevestiging te kunnen sturen, informatie te kunnen geven of te bespreken, te kunnen leveren, werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en te kunnen communiceren. Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens om u middels (nieuws)brieven op de hoogte te kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen binnen onze bedrijven als ook met betrekking tot onze producten en diensten.  

Om te kunnen voldoen aan onze garantieverplichtingen zullen wij ook persoonsgegevens opslaan.

         - Personen die interesse hebben in ons bedrijf of onze producten en diensten of vacatures:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om informatie te kunnen geven of te versturen, een offerte of opdrachtbevestiging te kunnen sturen, informatie te kunnen bespreken, te kunnen leveren, werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en te kunnen communiceren, dan wel andere zaken en werkzaamheden te kunnen verrichten naar aanleiding van uw verzoek. Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens om u middels (nieuws)brieven op de hoogte te kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen binnen onze bedrijven als ook met betrekking tot onze producten en diensten, voor zover u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  

- Leveranciers van materiaal, materieel en diensten en hun medewerkers of mogelijk hun relaties (bijv. hun dochter-, zuster- of moederbedrijf):

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst, te laten weten aan welke specificaties of wensen voldaan dient te worden, een offerte-aanvraag of bestelling te kunnen versturen, uw factuur te kunnen betalen en te kunnen communiceren. Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens om u middels (nieuws)brieven op de hoogte te kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen binnen onze bedrijven als ook met betrekking tot onze producten en diensten.

Om u te kunnen laten voldoen aan garantieverplichtingen, zullen wij ook persoonsgegevens opslaan.

- Website bezoekers:

Wij gebruiken geen persoonsgegevens vanwege het enkel gebruik of bezoek aan onze website.

Middels Google Analytics kunnen wij zien welke website pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Wij gebruiken deze gegevens om onze website efficiënt en aantrekkelijk te houden en deze verder te verbeteren. 

Wettelijke verplichtingen:

- Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens op te slaan in het kader van de bewaarplicht vanuit de belastingdienst.

Toestemming:

- Uw persoonsgegevens als reactie op onze vacatures e/o contactverzoeken worden enkel behandelt en komen enkel bij ons binnen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming wordt op de website d.m.v. het aanvinken van een hokje gevraagd. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om u een reactie te kunnen geven op uw interesse e/o verzoek. Ook voor het versturen van een reclamemailing/nieuwsbrief gebruiken wij als grondslag toestemming, uitgezonderd voor de vaste klanten. Bij elke reclamemailing/nieuwsbrief heb t u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken (afmeldlink).

6.       Doorgifte persoonsgegevens aan derden

- In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, producten en diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden of diensten uitvoeren. Uiteraard wordt met deze partijen alsdan een overeenkomst gesloten waarbij zij zich dienen te houden aan ons privacybeleid. 

7.       Direct Marketing

- Promotie en marketingdoeleinden:

Als u vaste klant bent bij ons en dus met regelmaat bij ons bestelt, dan wel op een andere wijze een duurzame relatie met ons hebt,  zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen onze bedrijven als ook met betrekking tot onze producten en diensten (nieuwsbrief). Met als doel om bedrijfsinformatie en producten en diensten onder uw aandacht te brengen. Bij elke reclamebericht heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hierop geen prijs meer te stellen. De afmeldlink vindt u onderaan bij elke reclamemailing.

Bent u geen vaste klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten (nieuwsbrieven) sturen als u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ook dan hebt u immer de gelegenheid ons te laten weten geen prijs meer te stellen op deze reclameberichten middels de afmeldlink onderaan bij elke reclamemailing. Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op met het contactadres vermeld onder punt 12.

         - Website bezoek:

Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Hierdoor kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt is  geanonimiseerd en kan nooit leiden naar uw persoonlijk IP adres. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met Google.

                    Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

8.       Welke persoonsgegevens verwerken wij

-        Uw naam, tussenvoegsel en achternaam met naam van het bedrijf en uw functie om u correct aan te kunnen spreken en te           kunnen identificeren en personaliseren
-        Uw mailadres en telefoonnummer (bij voorkeur zakelijk)
         Om efficiënt met u te kunnen communiceren
-        Uw rekeningnummer
         Om u te kunnen betalen. Dit zal slechts beperkt zijn, daar wij voornamelijk werken met rechtspersonen.
-        Uw bsn nummer
         Dit ivm de wettelijke verplichting indien u of uw medewerkers werkzaamheden op de bouwplaats in opdracht van ons                     verricht.
-        Bijzondere persoonsgegevens:
         Uw geslacht om u correct aan te kunnen spreken.

Andere bijzondere persoonsgegevens van persoonlijke aard zullen door ons niet worden verzameld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de EU, omdat wij daarmee onze  privacyverklaring na kunnen komen en u daarmee een passend beschermingsniveau kunnen bieden.   

9.       Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Organisatorisch:

Wij zullen u persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en voorzieningen treffen zodat deze gegevens enkel gebruikt kunnen worden door medewerkers die vanuit hun functie toegang moeten hebben in het kader van de genoemde doeleinden onder punt 5. Al onze medewerkers hebben tevens een geheimhoudingsplicht en een uitgebreide sessie hierover gehad en wij zullen met regelmaat onze medewerkers m.b.t. geheimhouding en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een sessie/training geven . Doorgifte aan derden geschiedt alleen in het kader van de doeleinden zoals omschreven onder punt 5. Deze derden zijn AVG compliant als ook is met hen een overeenkomst gesloten om te voldoen aan ons privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd.

Technisch:

Uw persoonsgegevens worden digitaal verwerkt. Het recht om  uw persoonsgegevens te verwerken is alleen behouden aan onze medewerkers, die deze verwerken in het kader van de doeleinden zoals vermeld onder punt 5. Andere medewerkers hebben geen rechten om uw persoonsgegevens in te zien.  Onze website is beveiligd met https zodat op onze website veilig ingelogd kan worden. Ook zullen de vereiste technische veiligheidseisen m.b.t. e-mail, telefoon, laptop worden geïnstalleerd voor zover dit nog onvoldoende is geschied. De digitale opslag van gegevens is beveiligd. Inlogwachtwoorden worden met regelmaat gewijzigd.

10.   Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd of een contactverzoek heeft ingediend, maar u bent geen klant bij ons geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant of bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst. Deze periode kan verlengd worden met het aantal jaren dat een eventuele garantietermijn langer loopt dan zeven jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw persoonsgegevens welke wij naar aanleiding van een vacature ontvangen zullen niet langer bewaard worden dan tot het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij uw sollicitatie leidt tot een tewerkstelling bij ons.    

11.   Uw rechten

U hebt ten aanzien van uw persoonsgegevens de navolgende rechten:

- Recht op informatie, inzage en correctie van uw persoonsgegevens
- Recht op vergetelheid (verwijdering van uw persoonsgegevens)
- Recht op beperking van uw persoonsgegevens
- Recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
- Recht op dataportabiliteit (overdracht van uw persoonsgegevens)

Wilt u een of meerdere van onderstaande rechten uitoefenen dan kunt u zich wenden tot ons contactadres vermeld onder punt 12.

12.   Klacht indienen

Indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan kunt u bij ons een klacht indienen:

Contactadres:

Driessens groep
t.a.v. de coördinator AVG
St. Antoniusstraat 13 6097 ND Panheel ( gemeente Maasgouw )
Mail: avg@driessens.nl

U kunt uiteraard ook direct een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap